Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom sú používané a chránené Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb, pri podpore našej činnosti, účasťou na našich akciách a programoch či používaním webovej stránky www.skolajachtingu.com (ďalej len „Webová stránka”).

Získavame, uchovávame a spracovávame osobné údaje, ktoré nám umožňujú kvalitne poskytovať naše služby našim klientom. Osobné údaje tiež zhromažďujeme za účelom získavania finančných zdrojov a rozvoja našich aktivít. Pri spracovávaní a uchovávaní Vašich osobných údajov konáme iba v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „ Nariadenie “) a zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej ako „ Zákon “).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov spĺňajú informačnú povinnosť správcu voči našim klientom, podporovateľom a návštevníkom Webovej stránky v zmysle Článku 13 Nariadenia.

Základná definícia:

Správca:
Škola jachtingu s.r.o. so sídlom Diel 226/4, 010 04 Hôrky, Slovensko, IČO: 53 639 553, zapísané: Obchodný register Mestského súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76750/L-Zbl

Osobný údaj:
Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Všeobecne platí, že zhromažďujeme a získavame osobné údaje priamo od Vás, ako výsledok Vašej interakcie s nami a v dôsledku Vášho využívania našich služieb či v dôsledku Vašej účasti na alebo podpore našej činnosti, a to najmä pri:

 • využívanie služieb Škola jachtingu s.r.o. (Športová činnosť, prevádzka malých plavidiel, Služba požičovní, Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí) 
 • prejavenie záujmu o prácu u nás či výkonu dobrovoľníckej činnosti (zaslanie životopisu),
 • prihlásenie sa na odber k elektronickému spravodajcovi.

Technické údaje môžu byť získavané Vašou návštevou Webovej stránky spôsobom nižšie popísaným v sekcii Technické dáta a údaje o návšteve Webovej stránky  týchto zásad.

Beriete na vedomie, že odmietnutie poskytnutia osobných údajov v prípadoch, keď je ich poskytnutie nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi nami alebo v prípadoch, keď sme povinní Vaše osobné údaje spracovávať na plnenie nami uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok neuzavretie nášho zmluvného vzťahu a neposkytnutie príslušnej služby.

 Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Najčastejšie môžeme zhromažďovať a spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

 • Identifikačné údaje, tieto údaje najmä zahŕňajú: meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, firemné údaje a fakturačné údaje, adresa/sídlo a údaje o nákupe;
 • Kontaktné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: korešpondenčnú / fakturačnú adresu, email, telefónne číslo;
 • Platobné a transakčné údaje  tieto údaje zahŕňajú najmä: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok;
 • Technické údaje, tieto údaje najmä zahŕňajú: Informácie o Vašich návštevách Webovej stránky ao zdrojoch, z ktorých ste sa k nej pripojili;
 • Obrazový záznam (fotografia a videa z akcií a školení).
Dôvody spracovania osobných údajov

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje, je, aby sme Vám mohli   poskytovať naše služby,  o ktoré ste prejavili záujem, informovali Vás o našej činnosti a umožnili Vám účasť  na našich akciách, ktoré organizujeme, a aby sme mohli  zaistiť a neustále zvyšovať bezpečnosť a kvalitu našich služieb .

Účely a právny základ spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

a) bez súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v prípade

 • spracovanie, ktoré je  nevyhnutné pre plnenie zmluvy  alebo konanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy (predzmluvné vzťahy) – (potvrdenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru/služieb; našu komunikáciu ohľadom stavu objednávky/čerpania služieb; reklamačné konanie v prípade uplatnenia nároku z vád, aby sme mohli spracovať Vaše dary a platby,
 • spracovanie, ktoré je  nevyhnutné pre splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a pod.).
 • spracovanie je nevyhnutné pre účely našich  oprávnených záujmov, ktorým je:
  • náš záujem Vás informovať o našich službách a poskytovať Vám cielené a relevantné informácie – tj. aby sme Vám mohli ponúknuť obdobné služby a tovar, ktorý Vás môžu zaujímať; podrobnosti sú uvedené v sekcii Priamy marketing týchto zásad
  • náš záujem zabezpečiť našu vzájomnú komunikáciu – tj aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky či požiadavku, v prípade, ak nás budete kontaktovať;
  • náš záujem zlepšovať kvalitu našich služieb a aktivít;
  • náš záujem na propagácii našich vzdelávacích akcií;
  • náš záujem na ochrane a uplatňovaní našich práv – tj. aby sme zamedzili podvodným konaním, v snahe predchádzať a zabrániť porušeniu našich zmluvných podmienok, na účely vymáhania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv.

b) so súhlasom

V prípade spracovania, ktoré nie je možné podradiť pod účely uvedené vyššie, môžeme vykonávať spracovanie na základe udeleného platného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý si od Vás vyžiadame. 

Na tento druh spracovania budete vždy upozornení a bude Vám umožnené vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas s týmto spracovaním. Udelenie súhlasu je vždy prejavom slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo udelený súhlas kedykoľvek sčasti alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu dané spracovanie nebudeme vykonávať.

Spoločnosť Škola jachtingu s.r.o. si vyžiada Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • pri Vašej registrácii k odberu nášho spravodajcu
 • pri spracovaní Vašich zvláštnych osobných údajov (nad rámec spracovania podľa právnych predpisov).
Priamy marketing

Ak ste náš zákazník, môžu byť Vaše identifikačné a kontaktné údaje použité na účely vyhodnotenia toho, čo je pre Vás relevantné a čo Vás zaujíma. Na základe nášho oprávneného záujmu Vám môžeme prostredníctvom emailu zasielať ponuky ohľadom služieb, produktov či našich vzdelávacích akcií a aktivít zameraných na vzdelávanie, prípadne informácie, ktoré ste si od nás vyžiadali. Z odberu zasielania oznámení elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje môžu byť použité na vyššie uvedené účely tiež vtedy, ak sa prihlásite samostatne k odberu nášho spravodajcu.

PROTI SPRACOVANIU NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU MÔŽETE KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU, A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDÚ PRE DANÝ ÚČEL NAĎALEJ SPRACOVANÉ.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú pre poskytovanie služieb a plnenie zmluvy a po dobu stanovenú príslušným zákonom (napr. zákon o účtovníctve a pod.).

Technické dáta a údaje o návšteve webovej stránky

Webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. na analýzu návštev našich Webových Stránok a ich vylepšenia. Google Analytics automaticky zbiera anonymné informácie o návštevách na týchto stránkach pomocou cookies.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na rôzne internetové stránky, najmä na sociálne siete ako sú Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn a pod. Tieto odkazy nie sú súčasťou Webovej stránky, ale internetových stránok tretích osôb, ktoré môžu používať cookies sledujúce Vašu činnosť na internete. Cookies tretích osôb sa riadia zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích osôb. Cookies môžete zablokovať v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Naše stránky obsahujú aj technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na ich fungovanie.

Zmeniť cookies preferencie

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje sú nami spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, a to spolupracovníkmi Škola jachtingu s.r.o.

Osobné údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch v IT systémoch a nedochádza ani nebude dochádzať k ich odovzdávaniu do štátov mimo Európskej únie (ak nie je uvedené inak). Prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia proti strate a zničeniu osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Zamestnanci i dobrovoľníci sú poučení, ako s osobnými údajmi bezpečne a diskrétne zaobchádzať a sú viazaní mlčanlivosťou; každý zamestnanec je navyše oboznámený s obsahom internej smernice o ochrane osobných údajov. Naše písomnosti uchovávame v uzamykateľných skriniach a celý priestor je chránený.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje nesprístupníme tretej strane, s výnimkou našej účtovnej spoločnosti (A.D.P. Accounting, s.r.o) a ďalších osôb zapojených do organizácií akcií, ktoré s nami spolupracujú na základe živnostenského oprávnenia; môže sa tiež jednať o prípadné externé IT správcu a servisné techniky.

Na spracovanie Vašich osobných údajov môže využívať online služby napr. spoločnosti Google LLC či Microsoft Corporation alebo e-mailingových služieb (Brevo (Sendinblue) v minulosti Mailchimp) a Meta. Tieto spoločnosti sa môžu nachádzať v USA, a sú zapísané v tzv. štíte EU-USA na ochranu súkromia (https://www.privacyshield.gov), preto takéto prenos osobných údajov nevyžaduje zvláštne povolenie.

Prístup týchto osôb a spracovanie osobných údajov treťou stranou bude vždy vykonávané za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Práva subjektov údajov

Pri zhromažďovaní, spracovávaní a uchovávaní Vašich osobných údajov dbáme v plnom rozsahu ochrany Vašich práv tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám patria nižšie špecifikované práva, ktoré môžete podľa Vášho uváženia využiť:

 • právo prístupu k svojim osobným údajom –  kedy môžete od nás požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť údajov  – tzn. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi.

V prípade spracovania vykonávanom a na základe Vášho súhlasu, máte  právo  udelený súhlas kedykoľvek sčasti alebo úplne odvolať  s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu dané spracovanie ďalej nebudeme vykonávať. Súhlas môžete odvolať na nižšie uvedenej emailovej alebo poštovej kontaktnej adrese. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Pokiaľ sa domnievate alebo zistíte, že správca alebo poverené tretie osoby vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné, neúplné či dochádza- ak na ich spracovaný na daný účel bez zodpovedajúceho právneho dôvodu, môžete požadovať aby sme:

 • opravili a/alebo doplnili nepresné/alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú
 • vykonali výmaz vašich osobných údajov –  najmä vtedy, ak nie sú vaše osobné údaje už potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené
 • alebo obmedzili  spracovanie vašich osobných údajov  – najmä vtedy, ak popierate  presnosť osobných údajov alebo spracovanie je protiprávne a odmietnete výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov.

Ďalej môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade takej námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudú existovať oprávnené dôvody na ich ďalšie spracovanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov-Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

V súvislosti s výkonom svojich práv av prípade akýchkoľvek otázok či informácií ohľadom nakladania s osobnými údajmi v rámci Škola jachtingu s.r.o., prosím, kontaktujte správcu na: info@skolajachtingu.com alebo písomne ​​na: Škola jachtingu s.r.o. Diel 226/4, 010 04 Hôrky, Slovensko.

Platnosť a aktualizácia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 01.07.2024.

Naše procesy spracovania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Pokiaľ takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme Vás o tom informovať. Aktuálne platná verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej Webovej stránke.

Zmeniť cookies preferencie